top of page
Les Taamim

(Taamim Habad)

Par Rav Tsvi Pinson

Choftim

Choftim 1Richone
00:00 / 05:39
Choftim 4Révii
00:00 / 01:38
Choftim 2Chéni
00:00 / 02:30
Choftim 5Hamichi
00:00 / 06:58
Choftim 3Chlichi
00:00 / 01:31
Choftim 6Chichi
00:00 / 04:40
Choftim 7Chvi'i
00:00 / 05:49
bottom of page