top of page
Les Taamim

(Taamim Habad)

Par Rav Tsvi Pinson

Devarim

Devarim 1Richone
00:00 / 03:23
Devarim 4Révii
00:00 / 02:40
Devarim 2Chéni
00:00 / 03:02
Devarim 5Hamichi
00:00 / 08:19
Devarim 3Chlichi
00:00 / 04:39
Devarim 6Chichi
00:00 / 06:26
Devarim 7Chvi'i
00:00 / 02:38
bottom of page