top of page
Les Taamim

(Taamim Habad)

Par Rav Tsvi Pinson

Ki Tavo

Ki Tavo 1Richone
00:00 / 03:44
Ki Tavo 4Révii
00:00 / 03:13
Ki Tavo 2Chéni
00:00 / 01:54
Ki Tavo 5Hamichi
00:00 / 04:21
Ki Tavo 3Chlichi
00:00 / 01:27
Ki Tavo 6Chichi
00:00 / 18:17
Ki Tavo 7Chvi'i
00:00 / 02:13
bottom of page