top of page
Les Taamim

(Taamim Habad)

Par Rav Tsvi Pinson

Korah

Korah 1Richone
00:00 / 03:40
Korah 4Révii
00:00 / 01:53
Korah 2Chéni
00:00 / 02:10
Korah 5Hamichi
00:00 / 02:38
Korah 3Chlichi
00:00 / 06:44
Korah 6Chichi
00:00 / 07:57
Korah 7Chvi'i
00:00 / 03:38
bottom of page