top of page
Les Taamim

(Taamim Habad)

Par Rav Tsvi Pinson

Lekh Lekha

Lekh Lekha 1Richone
00:00 / 03:27
Lekh Lekha 4Révii
00:00 / 05:31
Lekh Lekha 2Chéni
00:00 / 02:31
Lekh Lekha 5Hamichi
00:00 / 02:36
Lekh Lekha 3Chlichi
00:00 / 03:36
Lekh Lekha 6Chichi
00:00 / 08:25
Lekh Lekha 7Chvi'i
00:00 / 05:32
bottom of page