top of page
Les Taamim

(Taamim Habad)

Par Rav Tsvi Pinson

Nitsavim

Nitsavim 1Richone
00:00 / 00:55
Nitsavim 4Révii
00:00 / 02:19
Nitsavim 2Chéni
00:00 / 01:00
Nitsavim 5Hamichi
00:00 / 01:34
Nitsavim 3Chlichi
00:00 / 05:03
Nitsavim 6Chichi
00:00 / 01:04
Nitsavim 7Chvi'i
00:00 / 02:21
bottom of page