top of page
Les Taamim

(Taamim Habad)

Par Rav Tsvi Pinson

Vayelekh

Vayelekh 1Richone
00:00 / 01:00
Vayelekh 4Révii
00:00 / 01:38
Vayelekh 2Chéni
00:00 / 00:58
Vayelekh 5Hamichi
00:00 / 02:29
Vayelekh 3Chlichi
00:00 / 01:18
Vayelekh 6Chichi
00:00 / 02:05
Vayelekh 7Chvi'i
00:00 / 02:05
bottom of page